JackTek CzechPort
info@czechport.cz

CzechPort

Czechport -> Homepage -> ..

Švarcsystém

Švarcsystém se dá definovat jako výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah. Tedy situace, kdy uzavře zaměstnavatel s OSVČ smlouvu v rámci obchodněprávního vztahu, přestože v reálu jde o závislou činnost. Aby se činnost dala označit za závislou, musí být vykonávána ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti, jménem zaměstnavatele, dle pokynů zaměstnavatele a na základě osobního výkonu. Znaky prokazující švarcsystém.

Daňové přiznání pouze elektronicky

Dle novely daně z přidanéhodnoty platné od 1.1.2013 by daňová přiznání měli plátci podávat pouze elektronicky, a to s účinností od 1. ledna 2014. Tato povinnost se nebude týkat fyzických osob, jejichž roční obrat nepřesáhne 6 000 000 Kč.

Daňové doklady

Novela daně z přidanéhodnoty platná od 1.1.2013 snižuje administrativní zátěž v případě vystavování elektronických daňových dokladů, u nichž nově nebude vyžadován elektronický podpis. S elektronickou podobou faktury však bude muset souhlasit odběratel.
Zároveň jsou výslovně definovány pojmy věrohodnost původu, neporušitelnost obsahu a čitelnost, což jsou povinnosti, které daňové doklady (ať listinné či elektronické) budou muset splňovat v okamžiku jejich vystavení i po celou dobu archivace. Způsob zajištění těchto vlastností dokumentů pak bude záviset na samotných daňových subjektech. Lze doporučit tyto vlastnosti zajištovat prostřednictvím kontrolních mechanismů vytvářejících vazbu mezi daňovým dokladem a daným plněním (tzv. auditní stopa). Tuto vazbu bude třeba prokazovat jak u elektronické, tak nově i u listinné podoby daňového dokladu.

Osvobození při převodu nemovitosti

Dle novely daně z přidanéhodnoty platné od 1.1.2013 se lhůta, po jejímž uplynutí budou převody nemovitostí osvobozeny od DPH, prodlouží ze tří na pět let. Po uplynutí této lhůty si plátci navíc budou moci zvolit, zda osvobození využijí či nikoliv. U staveb a jednotek nabytých před účinností novely se aplikuje původní tříletá lhůta, ale s novou možností volby zdanění převodu po jejím uplynutí.

Změny v oblasti mezd od 1.1. 2013

Změny, které nastanou od 1. ledna 2013 ve mzdové oblasti:

Prohlášení zaměstnanců

Pro rok 2013 musí všichni zaměstnanci, kteří chtějí uplatnit základní slevu na poplatníka, podepsat nový formulář Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků.

Příspěvek na penzijní pojištění

V ročním zúčtování (daňovém přiznání) za rok 2013 se budou snižovat zaplacené příspěvky na penzijní připojištění o 12.000,- Kč (oproti dnešním 6.000,- Kč). Osvobozen od daně u poplatníka bude příspěvek od zaměstnavatele v součtu na penzijní a životní pojištění celkem 30.000,- Kč za rok.

Důchodové pojištění, tzv. II. pilíř

Jedná se o dobrovolné spoření. Občané do 35 let se budou muset rozhodnout do konce roku 2013, starší 35 let do 30.6.2013. Zaměstnanci musí dát zaměstnavateli písemnou informaci o tom, že do II.pilíře vstoupili.
Na sociální pojištění se bude předkládat nový přehled.
Měsíčně bude mít zaměstnavatel povinnost podávat elektronickou cestou hlášení na Centrální registr smluv při Generálním finančním ředitelství.
Minimální mzda zůstává ve výši 8.000,- Kč.

Přenesená daňová povinnost - novela zákona o DPH

od 1.1.2012 vstoupila v platnost novela zákona o DPH (232/2004 Sb.), která v novém ustanovení §92e zavádí režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací.

Přenesená daňová povinnost platí za podmínek, že:
- dodavatel i odběratel jsou plátci DPH
- plnění je uskutečněno na území ČR
- plnění je příjemcem alespoň částečně použito v rámci jeho ekonomické činnosti

Při splnění těchto podmínek již DPH ze služeb nebudou odvádět poskytovatelé plnění, ale příjemci plnění. Poskytovatel plnění v takovém případě vytaví daňový doklad bez DPH, pouze uvede sazbu a sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce (příjemce plnění).

Švarcsystém

Od 1. ledna 2012 se změnila v zákoně o zaměstnanosti jedna z definic nelegální práce v tom smyslu, že za nelegální práci se považuje výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah. To znamená, že pokud bude práce fyzické osoby vykazovat znaky závislé práce podle zákoníku práce, ale bude konána na základě živnostenského oprávnění nebo jakékoliv smlouvy podle občanského zákoníku, bude se jednat o nelegální práci.

Novela v oblasti daně z příjmů a dalších oblastí od 1.1. 2012

Zákon o dani z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Sleva na dani na poplatníka a daňový bonus na dítě
Od 1.1.2012 dochází ke zvýšení slevy na dani na poplatníka na 24 840 Kč ročně (2 070 Kč měsíčně). Sleva na dítě/daňový bonus se zvyšuje na 13 404 Kč ročně (1 117 Kč měsíčně).

Změny v pojistném SP a ZP

Změna stropů pojistného na sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění
Maximální vyměřovací strop pro odvod pojistného na sociální zabezpečení se snižuje na 1 206 576 Kč za rok a strop pro pojistné na zdravotní pojištění bude ve výši 1 809 864 Kč za rok.
Pojistné statutárních orgánů
Jednatelé od 1.1.2012 podléhají nemocenskému pojištění a pojištění v nezaměstnanosti, členové kolektivních statutárních budou podléhat pojistnému na sociální zabezpečení.
Minimální záloha na zdravotní pojištění 2012
Od ledna 2012 se mění minimální měsíční zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ. Nově je minimální výše měsíční zálohy 1697 Kč. Zálohu v této výši musí za leden 2012 a následující měsíce uhradit OSVČ, která samostatnou výdělečnou činnost v roce 2012 zahajuje nebo která v souladu s "přehledem" za rok 2010 platila v roce 2011 zálohy nižší. Záloha za leden 2012 je splatná nejpozději

Zákon o dani z nemovitostí (zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Zpevněné plochy využívané pro podnikání
Pozemky, které jsou v katastru nemovitostí zapsány jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, jsou zpevněny stavbou bez svislé nosné konstrukce podle stavebního zákona a jsou využívány k podnikání, podléhají sazbě daně 5 Kč nebo 1 Kč za metr plochy zvýšené o místní koeficient. Jedná se např. o parkoviště, skladovací či manipulační plochy. Změnu je třeba zohlednit v přiznání na rok 2012, které se podává do konce ledna 2012 na rok dopředu!

Novela zákoníku práce a dalších souvisejících předpisů od 1.1. 2012 č. 3/2011

Zkušební doba

U řadových zaměstnanců zůstává zkušební doba nejvýše 3 měsíce, u vedoucích zaměstnanců lze sjednat zkušební dobu až 6 měsíců.
U pracovních poměrů na dobu určitou nelze zkušební dobu sjednat na dobu delší než je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru.

Pracovní poměr na dobu určitou

Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou bude činit nejvýše 3 roky. Od vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakováno sjednání na dobu určitou nejvýše dvakrát (maximálně tedy celkem 9 let).

Délka výpovědní doby a výpovědní důvody

Zůstává nezměněno s výjimkou případu, kdy dojde k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů a byla-li dána výpověď ze strany zaměstnance, skončí pracovní poměr nejpozději dnem, který předchází dni nabytí účinností přechodu práv a povinností Novým důvodem k výpovědi je porušení režimu dočasně práce neschopného. Dojde-li k porušení režimu, může být zaměstnanci dána výpověď nebo snížena/odebrána náhrada za dobu nemoci. Kombinace obojího není možná.

Odstupné

Dochází ke změně u výše odstupného:
- jednonásobek průměrného výdělku, jestliže trval pracovní poměr méně než 1 rok
- dvojnásobek průměrného výdělku, jestliže trval pracovní poměr alespoň 1 rok a méně než 2 roky
- trojnásobek průměrného výdělku, jestliže trval pracovní poměr alespoň 2 roky a více

Dohoda o provedení práce („DPP“)

V oblasti dohody o provedení práce dochází k významným změnám:
- rozsah práce se zvyšuje na maximálně 300 hodin v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele
- dohoda musí být sjednána písemně na dobu určitou
- výkon práce nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích
- odměna nesmí být nižší než minimální mzda
- účast na zdravotním a sociálním pojištění - v případě, že příjem v měsíci přesáhne 10.000 Kč, vzniká zaměstnanci účast na pojištění.

V praxi to znamená, že pokud příjem za daný měsíc přesáhne 10.000 Kč, je třeba zaměstnance přihlásit k zákonnému pojištění a z celého příjmu musí být v tomto měsíci odvedeno sociální a zdravotní pojištění, čímž vznikne zaměstnanci účast na nemocenském pojištění (obdobně jako při zaměstnání malého rozsahu). Vzniká též účast na důchodovém pojištění, takže je nutno po skončení takové dohody (případně po skončení kalendářního roku) odeslat evidenční list důchodového pojištění.
Pokud má zaměstnanec v jednom měsíci více DPP u jednoho zaměstnavatele, dohody se sčítají. V případě, že po skončení DPP bude buď příští měsíc nebo s odstupem zúčtován další příjem, bude se tento příjem sčítat s příjmem v posledním měsíci trvání DPP a pokud součet přesáhne 10.000,- Kč, bude nutno odvést pojištění a odeslat přihlášku a odhlášku zaměstnance k pojištění. Doporučujeme tedy vždy zvážit výši předpokládaného příjmu zaměstnance za dané období a zvolit vhodný pracovní vztah a termín výplaty.

Mzda s přihlédnutím k práci přesčas

S řadovým zaměstnancem lze sjednat mzdu s přihlédnutím k práci přesčas 150 hodin ročně, s manažery v rámci vyrovnávacího období 26 týdnů lze sjednat mzdu s přihlédnutím k práci přesčas až 8 hodin týdně (tj. 208 hodin).

Dovolená

Zaměstnavatel je povinen určit zaměstnanci čerpání dovolené tak, aby vyčerpal dovolenou v kalendářním roce, ve kterém dovolená vznikla. Není-li určeno čerpání do 30.6. (původně 31.10.) následujícího roku, má právo určit čerpání dovolené zaměstnanec. V případě, že zaměstnanec nemůže na dovolenou nastoupit z důvodu vážných překážek v práci, zaměstnavatel určí čerpání poté, co překážky pominou. Dovolená se v žádném případě neproplácí, a to ani dny dovolené nad rámec Zákoníku práce.

Sociální a zdravotní pojištění

Rozhodný příjem pro ZP a SP – zaměstnání malého rozsahu od 1.1.2012 je 2.500,- Kč

Nemocenské pojištění

Nově se osobami pojištěnými stávají:
- společníci a jednatele s.r.o., komanditisté k.s., jestliže vykonávají mimo pracovněprávní vztah pro společnost práci
- členové družstva, kteří vykonávají činnost v orgánech družstva mimo pracovněprávní vztah za odměnu, pokud výkon této činnosti není podle stanov družstva považován za výkon práce pro družstvo
- členové kolektivních orgánů právnických osob, kteří jsou za činnost odměňováni, pokud se jejich příjem považuje za příjem ze závislé činnosti
- likvidátoři a prokuristé, pokud se jejich příjem považuje za příjem ze závislé činnosti
- vedoucí organizačních složek zahraničních právnických osob, které jsou v ČR zapsány v obchodním rejstříku

Maximální vyměřovací základy

Maximální vyměřovací základ u SP od 1.1.2012 je 1.206.576,.- Kč (48 x 25.137,- Kč) Maximální vyměřovací základ u ZP od 1.1.2012 je 1.809.864,- Kč (72 x 25.137,- Kč) DANĚ Základní sleva na poplatníka je opět 2.070,- Kč za kalendářní měsíc. Daňové zvýhodnění na dítě se zvyšuje z 967,-Kč na 1.117,- Kč za měsíc.

Jaderná elektřina

Jaderná elektřina je v dnešní době jediný skutečně ekologický obnovitelný zdroj energie. Pokud jde o bezpečnost atomových elektráren, když nebude nikdo úmyslně poškozovat toto zařízení, tak je to velmi bezpečná, a v dnešní době nejpřijatelnější energie.

Riziko úmrtí vlivem působení jaderné elektrárny je statisticky velmi malé. Následující tabulka ukazuje trvale existující rizika úmrtí (počet úmrtí na 1 milion obyvatel) a průměrný počet úmrtí u různých způsobů výroby elektřiny na 1 vyrobenou terawatthodinu:


přirozené nemoci 10000
nemoci v důsledku kouření 2000
nehody všeho druhu (kromě dopravních) 500
dopravní nehody 300
úrazy elektřinou 20
emise SO2 3
přírodní katastrofy 1
jaderné elektrárny 0,1


černouhelná 2,4 úmrtí/TWh
hnědouhelná 2,1 úmrtí/TWh
ropná 4,4 úmrtí/TWh
plynová 1,9 úmrtí/TWh
fotovoltaická (sluneční) 1,2 úmrtí/TWh
větrná 0,07 úmrtí/TWh
jaderná 0,0047 úmrtí/TWh

Obnovitelné zdroje elektrické energie

Elektřina se u nás vyrábí asi ze dvou třetin v tepelných elektrárnách spalujících uhlí a z jedné třetiny v elektrárnách jaderných. Hodně se mluví o udržitelném vývoji, založeném na obnovitelných zdrojích energie. Různí „rádobyekologové“ zbrojí proti jaderným elektrárnám ačkoliv právě ty jsou ekologicky nejčistší. Namísto toho vybízejí ke stavbě větrných elektráren, solárních atd. Je zřejmé, že mají velice omezené informace, patrně čerpají ze svých „ekobrožurek“ a nejsou schopni domyslet veškeré souvislosti.

Solární energie – samotná výroba solárních panelů nejen že není ekologická, ale spotřebuje více energie než kolik pak jsou schopné solární panely vydat. Jinými slovy k výrobě solárních panelů se potřebuje elektrická energie tepelná nebo jaderná. Takový zdroj energie je pak samozřejmě k ničemu. Je dobrý akorát tak pro jednotlivce na střechu domečku.

Větrné elektrárny – opět zcela utopická představa ekologů, že by větrné elektrárny mohly zásobovat samostatně elektrickou energií. Není to možné, neboť podstatě fungují zcela náhodně a vyžadují od celého okolí, aby kolísání výkonu přenášelo a vyrovnávalo. Do energetické sítě je připojí jen politik nebo sebevrah (neinformovaný rádobyekolog). V Kalifornii jsou příčinou energetických výpadků (black-outů) už dávno, v Evropě už to začalo taky. Jsou prostě černou můrou energetiků. Proč? Protože se rozjedou a vy musíte dusit ostatní elektrárny. Jenže ani jaderky, ani uhelné nemají rády jízdu na volnoběh, reaktor i kotel může být pak hodně nestabilní. Vyřeší se to tedy odstavením některého bloku. Jenže pak nastane bezvětří a je problém na světe. Odstavený blok jen tak rychle nespustíte, ostatní taky nenajedou v minutě - následuje rozpad sítě a tma. Ekologové chtějí, aby do toho ostatní investovali (aby nedocházelo k rozpadu sítě), zatímco samotní zelení těmto investicím brání (stavbu nových vedení ekologové blokují stejně jako výstavbu přečerpávacích el.). A to vůbec nezdůrazňuji ohromné ztráty na ptactvu, které větrníky způsobují a také obrovské množství místa, které by bylo potřeba aby větrníky nahradili např. jeden Temelín neboť mají nesrovnatelně nižší výkon. Tedy větrné elektrárny nejen že nejsou ekologické ale navíc nejsou ani spolehlivé a naopak ohrožují síť svou nestabilitou.

Jaderná elektrárna – Jen tak pro zajímavost, jak myslíte, že je daleko od Prahy nejbližší jaderný reaktor? Nejbližší fungující jaderný reaktor je totiž přímo v Praze (Vrabčák na ČVUT), ale ten nikomu nevadí :-) Jaderná elektrárna je stabilní, má velký výkon a je skutečně ekologická. Spíš bychom se měli zabývat tím jak využít vyhořelé palivo.
Je srandovní, že Rakušané, kteří tolik protestují proti naší jaderné elektřině jsou současně jejími největšími odběrateli, neboť jejich vodní elektrárny mají zanedbatelný výkon.

Odkazy

Správa nemovitostí a vedení účetnictví
Informace pro společenství vlastníků a bytová družstva
Web pro obyvatele bytových domů

XHTML | CSS Copyright © CzechPort